Hopp til hovedinnhold

Råd og utval

Elevrådet 2022

Elevrådet

Elevrådet representerer elevane ovanfor leiinga på skulen. Vil du bidra til å laga eit godt skulemiljø, kan du engasjera deg som elevrådsrepresentant. Er det noko du ikkje er nøgd med på skulen, kan du ta det opp i elevrådet. Representantar til elevrådet vert valt i august/september, og kvar klasse skal ha ein representant i elevrådet. Elevrådsstyret, med elevrådsleiar i spissen, er leiargruppa i elevrådet. Vi vel nytt elevrådsstyre i desember kvart år.  Følgjande elevar er med i elevrådsstyret 2022:

Jakob Eggum-Seim (elevrådsleiar),  Michelle Brekke Revne (nestleiar), Momammed Manhal Younis, Emil Bringedal Holmsen, Ella Schjelderup Osvold, Isabella Skjold

Du kan melde inn saker til elevrådet på itslearning ved å sende melding til Beate Kirkebirkeland.

Skulemiljøutvalet

Skulemiljøutvalet (SMU) skal arbeide for aktiv deltaking frå elevar og skule i arbeidet med skulemiljøet. Utvalet har rett til å uttale seg i saker som omhandlar skulemiljøet. Skulen si leiing og tilsette deltek saman med elevar, men elevrepresentantane skal vere i fleirtal.

Medlem av skulemiljøutvalet skuleåret 2021/22

Elevar: Mohammed M Younis, 2STD Jørgen Akvervold, 3STC, Robin K Handeland, 2KOSB, Selma Marøen, 2STA, Jakob Eggum-Seim, 2STD, Cas Aafedt Andersen, 1RMD.

Rektor: Bengt Håkon Lund

Koordinator for elevtenesta: Beate Kirkebirkeland

Driftsleiar: Tom Samuelson

Informasjons- og drøftingsmøtet

Informasjons- og drøftingsmøtet er eit formelt samarbeid mellom rektor og tilsette sine tillitsvalte.

Hovudoppgåva til informasjons- og drøftingsmøtet er å samarbeida for eit best mogleg arbeidsforhold for alle på skulen; tilsette, elevar og leiing. Informasjons- og drøftingsmøtet skal vera eit forum for ideskaping, informasjonsflyt, drøfting og avgjerder.

Ved Sandsli vgs. er det 6 medlemmer skuleåret 2021-22:

Silje Mæland, Utdanningsforbundet

Bodil Stakkestad Kristensen, Lektorlaget

Bjørn Tore Sandboe, Skolenes landsforbund

Ingebjørg Amble, Fagforbundet

Bengt H. Lund, rektor

Silvia R. Ribo, assisterande rektor

Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Leder: Yngvild Bøe

Andre: Johannes S. Berge, Ragnhild Tolo Mamen Terje Sander; Bengt Håkon Lund, Anne Helene Øpstebø, Yngvild Bøe, Tom Larssen, Tom Samuelsson